تقویم و مناسبت ها
ساعت
قوانين و مقررات

 

اركان گزينش كشور عبارتند از:

1. رئيس جمهور
2.
هيأت عالي گزينش
3.
هيأت هاي مركزي گزينش
4.
هسته هاي گزينش


واحدهاي سازماني هسته زير نظر بالاترين مقام دستگاهي كه هسته در آن ايجاد شده در تشكيلات سازماني تعيين مي گردد.

هسته هاي گزينش داراي يك مدير خواهند بود كه با حكم دبير هيأت مركزي منصوب مي شوند.

مأموريت و وظيفه هسته گزينش:
تعيين صلاحيت داوطلبان استخدام (اعم از ساعتي، روزمزد، قراردادي، پيماني و ...) در بدو ورود به خدمت و هنگام تبديل وضع استخدام از قراردادي به پيماني و رسمي، و همچنين در انتصاب به پست هاي حساس و مديريتي و مأموريت و انتقال از دستگاهي به دستگاه ديگر مي باشد.


فصل چهارم آيين نامه اجرايي قانون گزينش كشور : نظارت و بازرسي و رسيدگي به شكايات
ماده 28_ هيأت موظف است با توجه به ضوابط و معيارهاي مقرر در قانون گزينش و نيز بر اساس دستور العمل هيأت عالي نسبت به اجراي ضوابط و مصوبات و بررسي عملكرد هسته ها و سير مراحل گزينش متقاضيان ، نظارت دقيق نمايد و عند اللزوم در آراء صادره تجديد نظر نمايد .
تبصره_ دبير هيأت و مدير هسته با رعايت مقررات گزينش ، پاسخگوي مراجع رسمي مقرر در قانون گزينش و اين آيين نامه مي باشند .
ماده 29_ هيچ يك از اعضاي هيأت ، هسته ، محققين و مصاحبه گران گزينش را نمي توان در ارتباط با وظايفي كه طبق قانون گزينش براي جمع آوري اطلاعات ، مدارك و همچنين صدور رأي دارند تحت تعقيب قضايي قرارداد .
تبصره_ در صورتي كه هر يك از افراد فوق مرتكب جرائم عمومي و يا تخلفات اداري گردند پرونده آنان حسب مورد توسط هيأت عالي يا هيأت مربوطه به مراجع قضايي ، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا ساير مراجع ذيربط ارجاع خواهد شد .
ماده 30_ ديوان عدالت اداري در زمان رسيدگي به شكايات مقرر در تبصره ( 3 ) ماده ( 14 ) قانون گزينش از حيث نقض قوانين و مقررات در هر مرحله نسبت به استعلام نظر هيأت يا هيأت عالي اقدام و پس از بررسي استماع نظرات، رأي خود را صادر مي نمايد .
ماده 31_ هيأت عالي مي تواند براي رسيدگي به هرگونه پرونده و سوابق گزينشي، نسبت به تشكيل كميته يا كميته هاي بررسي ، مركب از 3 تا 5 نفر از افراد ذيصلاح در امور گزينش با رعايت شرايط مقرر در ماده ( 13 ) قانون گزينش اقدام نمايد.
تبصره_ كليه اقدامات اجرايي گزينش موضوع ماده فوق از قبيل انجام تحقيقات ، مصاحبه ، نظردهي توسط دبيرخانه هيأ ت عالي انجام مي شود .
ماده 32_ هيأت و هسته ( با نظر هيأت ) مي توانند در مواقع كثرت كار نسبت به تشكيل كميته هاي بررسي ، مركب از 3 تا 5 عضو واجد شرايط مقرر در ماده ( 13 ) قانون گزينش پس از تأييد اعضاء توسط هيأت عالي به منظور بررسي مقدماتي و ارائه نظريه به هيأت يا هسته اقدام نمايند .
ماده 33_ هرگونه رسيدگي به تخلفات گزينشي ( عدم رعايت مقررات گزينش ) كاركنان گزينش كشور بر اساس تبصره ( 2 ) ماده ( 14 ) قانون گزينش توسط هيأت مربوطه و هيأت عالي خواهد بود .
ماده 34_ هر يك از مراجع تجديد نظر اول و دوم و همچنين ديوان عدالت اداري فقط يكبار مي توانند نسبت به يك شكايت رسيدگي و اقدام به صدور رأي نمايند .
ماده 35_ افرادي كه بعد از ابلاغ قانون گزينش واجد شرايط عمومي يا انتخاب اصلح تشخيص داده نشده و قبلاً اعتراض ننموده اند مي توانند حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه اعتراضيه خود را تحويل نمايند كه در اين صورت هيأت ، مسئول رسيدگي به آن خواهد بود .
ماده 36_ مأموران تحقيق و مصاحبه گران مراحل اول و دوم تجديد نظر يك پرونده، مستقل از يكديگر خواهند بود.


نحوه رسيدگي به شكايات گزينش داوطلبان
معترضين به آراء گزينش مي توانند تا حداكثر دو ماه پس از ابلاغ رأي در هر مرحله ، به مرجع اول و دوم تجديدنظر ( به ترتيب به هسته گزينش و هيأت مركزي ) مراجعه و شكوائيه كتبي خود را تسليم نمايند.
اعلام اعتراض مي بايست صرفاً از طرف داوطلب و به صورت كتبي و با اخذ رسيد و يا ارسال به وسيله پست سفارشي در مهلت مقرر انجام گيرد. داوطلب در شكوائيه كتبي خود بايد نكات ذيل را قيد نمايد:
-
نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، شماره شناسنامه و امضاء.
-
آدرس محل كار و سكونت و شماره تلفن تماس .
-
ارائه جهات ، دلايل يا مستندات اعتراض بادرج رأي يا آراء صادره در شكوائيه پس از تجديدنظر دوم ، معترضين به آراء تجديدنظر مي توانند حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ رأي ، به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند تا پرونده آنان از حيث نقض قوانين و مقررات مورد بررسي قرار گيرد.
هر يك از مراجع تجديدنظر اول و دوم و همچنين ديوان عدالت اداري فقط يكبار مي توانند نسبت به يك شكايت رسيدگي و اقدام به صدور رأي نمايند.
هسته و هيأت ( در غير از تجديدنظر دوم) مكلفند در رأي صادره ، قابل تجديدنظر بودن و نيز مرجع تجديد نظر كننده و مهلت قانوني جهت اعتراض را ذكر نمايند.
در صورتي كه شكايت بعد از مهلت قانوني واصل يا از سوي فردي غير از داوطلب ( باستثناء نماينده قانوني) امضاء شده باشد ، هسته و هيأت فارغ از رسيدگي بوده و مورد بنحو مقتضي به شاكي اعلام خواهد شد.
در مرحله تجديدنظر دوم كه در هيأت انجام خواهد شد. هيأت پس از ملاحظه پرونده و نيز استماع دفاعيات حضوري داوطلب ( در صورت درخواست) ، نسبت به صدور رأي اقدام خواهد نمود. در هر حال عدم حضور ذينفع در مهلت مقرر مانع از رسيدگي نمي باشد.
افشاي محتواي پرونده ها به استناد ماده 43 آيين نامه اجرايي قانون مجاز نمي باشد لكن در صورتيكه داوطلب با علم به اين موضوع بخواهد در جلسه حضوري از فرد ديگري بعنوان مطلع يا شـاهد بصورت همراه استفاده نمايـــد، با اطلاع قبلي هيأت ، منعي نخواهد داشت ، به هر حال هيچ يك از افـرادحاضر در جلسه حق افشاي محتويات پرونده را نخواهند داشت.
هسته ها و هيأت هاي گزينش موظفند در صورت درخواست كتبي داوطلب موارد عدم پذيرش (اعم از عدم احراز ضوابط عمومي يا انتخاب اصلح ) را به صورت كلي ، محرمانه و كتبي به وي اعلام نمايند.

 

 

امتیازدهی
هسته گزينش

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد